Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти жөнүндө ЖОБО

0
1 321 просмотров

Тиркеме

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 12-июнундагы
N 407 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти жөнүндө
ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти (мындан ары — Департамент) кооптуу табигый жана техногендик процесстерге мониторинг жүргүзүү, божомолдоо жаатында Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары — Министрлик) ведомстволук бөлүмчөсү болуп эсептелет.
 3. Департамент өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
 4. Департамент мамлекеттик мекеменин уюштуруу-укуктук формасында иштеген юридикалык жак болуп эсептелет жана ага бекитилген мүлккө оперативдүү башкарууну ишке ашырат, Кыргыз Республикасынын Казыналык системасында эсептери, өз алдынча балансы, негизги жана жүгүртүлүүчү каражаттары болот.
 5. Департаменттин Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Герби түшүрүлүп, аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, белгиленген үлгүдөгү бланктары жана башка мөөрлөрү, штамптары болот.

Департаментти кармоого кеткен чыгымдарды каржылоо тиешелүү жылга республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

 1. Департаменттин толук расмий аталышы:

— мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти»;

— расмий тилде: «Департамент мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики».

 1. Департаменттин юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Муминова көчөсү, 11.
 2. Департаменттин максаттары
 3. Калкты жана аймактарды кооптуу табигый жана техногендик процесстерде коргоого багытталган өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо, алдын алуу жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү.
 4. Департаменттин милдеттери
 5. Департаменттин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— калкты жана аймактарды кооптуу табигый жана техногендик процесстерден коргоого багытталган өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүнү, божомолдоону, алдын алууну ишке ашыруу;

— калкты жана аймактарды коргоону камсыздоо үчүн табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

— Кыргыз Республикасынын аймагындагы кооптуу табигый процесстер менен кубулуштардын өрчүүсүнүн жана активдешүүсүнүн божомолдорун иштеп чыгуу.

 1. Департаменттин функциялары
 2. Департамент жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

1) Жөнгө салуу функциясы:

— кооптуу табигый процесстерге мониторинг жүргүзүү, божомолдоо жаатындагы ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышат;

— адамдардын өмүрү менен ден соолугун, материалдык жана маданий баалуулуктарды коргоо, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарда экономиканын тармактарынын иштөөсүнүн туруктуулугун жогорулатуу максатында кызыкдар уюмдар менен бирдикте илимий-изилдөө жана долбоордук-изилдөө иштерин өткөрүүнү уюштурат;

— жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте Министрлик тарабынан машыгууларды өткөрүү алкагында алдын алуу, коргоо жана авариялык-калыбына келтирүү иштери боюнча сунуштарды даярдоого катышат;

— өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо, алдын алуу жана жоюу менен байланышкан иштерди аткаруу боюнча долбоордук-изилдөө, илимий-изилдөө, курулуш уюмдары, ошондой эле аталган органдар менен бирдикте келишимдерди түзөт жана алардын аткарылышын уюштурат;

— тиешелүү мамлекеттик башкаруу органдары менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча чараларды көрүү үчүн кооптуу табигый процесстер менен кубулуштардын мүмкүн болгон активдешүүсү тууралуу мониторинг жүргүзөт жана кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттү божомолдорду берет;

— кооптуу табигый жана техногендик процесстер менен кубулуштар күтүлүүчү жерлерде алдын алуучу чараларды көрүү үчүн комплекстүү инженердик-геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүнү уюштурат, андан ары тыянактарды жана корутундуларды чыгарат;

— илимий-изилдөө иштеринин пландарын иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Министрликке бекитүүгө берет жана кооптуу табигый процесстердин алдын алуу жана жоюу боюнча пландарды түзүүдө сунуштарды киргизет;

— конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды өткөрүү жолу менен өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды коргоо жаатындагы билимдерди пропагандалайт жана жайылтат;

— кооптуу табигый процесстер менен кубулуштарга туш болгон участоктордо илимий-изилдөө, долбоордук-изилдөө жана алдын алуу иштерин ишке ашыруу үчүн товарларды жеткирүүгө, иштерге жана кызмат көрсөтүүлөргө белгиленген тартипте тендер өткөрөт;

— өзгөчө кырдаалдарды болтурбоо боюнча жана кооптуу жана табигый процесстер менен кубулуштарга туш болгон калкты көчүрүүнү жана участоктордон объекттерди көчүрүүнү биринчи кезекте аткаруу жөнүндө мамлекеттик органдар менен администрацияларга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана менчигинин түрүнө карабастан ишканаларга жана уюмдарга милдеттүү аткаруу үчүн буйрук берет.

2) Координациялоо функциясы:

— республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен каржылануучу коргоочу курулмаларды куруу жана авариялык-калыбына келтирүү иштеринин пландарын түзүүдө сунуштарды даярдоого катышат;

— Кыргыз Республикасынын аймагында кооптуу табигый жана техногендик процесстер менен кубулуштарды изилдөө маселелери менен иштеген илимий-изилдөөчү жана долбоорлоо-изилдөөчү уюмдардын ишин координациялайт;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде өзгөчө кырдаалдардын мониторинги, божомолдоо чөйрөсүндө эл аралык уюмдар менен бирдикте өз ара аракеттенет;

— кооптуу табигый жана техногендик процесстердин мониторинги бөлүгүндө Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн иштерин координациялайт.

3) Колдоо функциясы:

— кызматкерлерди өзгөчө кырдаалдардын зоналарында иштегенде, кооптуу табигый жана техногендик процесстер менен кубулуштарды изилдөөдө бөөдө кырсыктардан жана набыт болуудан камсыздандырууну жүргүзөт.

 1. Департаменттин укуктары
 2. Департамент ушул Жободо аныкталган өзүнүн милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

— өзгөчө кырдаалдардын мониторинги тармагында көз карандысыз экспертизаларды өткөрүү үчүн илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө жана башка уюмдардын адистерин ишке тартууга;

— өзгөчө кырдаалдардын мониторинги боюнча ишти координациялоо үчүн мамлекеттик органдардан, юридикалык жактардан керектүү маалыматтарды жана материалдарды акы төлөбөстөн сурап алууга;

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу маселелерине карата ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча сунуш киргизүүгө;

— байланыш жана маалымат берүү үчүн байланыштын республикалык системаларын жана ведомстволук тармактарын артыкчылыктуу тартипте колдонууга;

— объекттерди биринчи кезектеги алдын алуу жана калыбына келтирүү иштери, маалыматтык, методикалык жана илимий мүнөздөгү изилдөө иштери менен байланышкан чыгымдарды, пайдаланууга жараксыз объектилерди белгиленген тартипте эсептен чыгарууга;

— Министрликке төмөнкүдөй сунуштарды киргизүүгө:

жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурларда Министрликтин авариялык-калыбына келтирүү иштеринин программаларына (планына) толуктоолорду киргизүү жөнүндө;

калкты тартуу менен жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана уюмдардын алдын алуу жана калыбына келтирүү иштерин уюштуруусу үчүн материалдык ресурстарды бөлүп берүү жөнүндө;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

 1. Департаменттин ишин уюштуруу
 2. Департаментти Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетектейт.

Департаменттин директорунун орун басары болот. Директордун орун басары мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат жана түздөн-түз директорго баш иет, иш милдеттерине ылайык Департаменттин ишин уюштурат.

Директор жок болгон учурларда анын милдеттерин директордун орун басары аткарат.

 1. Департаменттин директору:

— өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрине түздөн-түз баш иет;

— Департаменттин ишин жетектейт жана Департаментке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы жана иштин натыйжалары үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат;

— ишеним каты жок эле Департаменттин атынан иштейт, республиканын бардык мамлекеттик органдарында жана уюмдарында, жалпы юрисдикциянын сотторунда анын кызыкчылыгын коргойт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коет;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде Департаменттин бардык кызматкерлери үчүн милдеттүү түрдө аткарыла турган приказдарды, буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Департаменттин мүлкүн, финансылык каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алат жана финансылык-чарбалык иш үчүн толук жоопкерчилик тартат;

— Департаменттин түзүмүн жана штаттык санын министрдин бекитүүсүнө берет;

— Департаменттин түзүмдүк бөлүмдөрү жана кызматкерлеринин кызматтык нускамалары жөнүндө жоболорду бекитет;

— министрдин кадрдык номенклатурасына кирген Департаменттин директорунун орун басары жана башкы бухгалтеринин кызмат орундарын кошпогондо Департаменттин кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга сыйлоо жана жаза чараларын колдонот.

 1. Департаменттин кызматкерлерин укуктук жана социалдык коргоо «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.
 2. Департаменттин мамлекеттик кызматкерлерин ишке кабыл алуу, алардын кызмат өтөөсү жана бошотуу «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары, башка ченемдик укуктук актылары жана ушул Жобо менен жөнгө салынат.
 3. Кайра уюштуруу жана жоюу
 4. Департаментти кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
 5. Жоюлган учурда Департаменттин документтери «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

Print Friendly, PDF & Email