Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча Ведомстволор аралык комиссиясы жөнүндө ЖОБО

0
1 322 просмотров
    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2010-жылдын 30-декабрындагы
N 344 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча Ведомстволор аралык комиссиясы жөнүндө
ЖОБО

  1. Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча Ведомстволор аралык комиссиясы (мындан ары — Комиссия) Жарандык коргонуунун Мамлекеттик системасынын республикалык деңгээлдеги жөнгө салуучу башкаруу органы болуп саналат.
  2. Комиссиянын негизги милдеттери:

— Жарандык коргонуу тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жетекчилик кылуу;

— Жарандык коргонуу тармагында жалпы мамлекеттик иш-чараларды уюштуруу жана жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын аймагында Жарандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, эл аралык уюмдардын жана коомдук бирикмелердин ишмердүүлүктөрүн координациялоо.

  1. Комиссиянын функциялары:

— Жарандык коргонуунун Мамлекеттик системасын өнүктүрүүнүн стратегиясын, өзгөчө кырдаалдардан Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын коргоону камсыз кылуу боюнча укуктук нормаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жетекчилик кылуу;

— тынчтык жана согуш убагында Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды координациялоо;

— Жарандык коргонуу жаатындагы мамлекеттик максаттуу илимий-техникалык изилдөөлөрдү жана атайын программаларды уюштуруу;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепетин божомолдоо жана социалдык-экономикалык баа берүү;

— мамлекеттик каражаттардын эсебинен Жарандык коргонуу боюнча кечиктирилгис иш-чараларды каржылоо маселесин чечүү;

— Жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдарынын күчтөрүнүн жана каражаттарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын даярдыгын камсыз кылуу;

— Жарандык коргонуу жагында эл аралык кызматташуунун негизги багыттарын аныктоо;

— өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу үчүн финансылык жана материалдык резервдерди түзүү.

  1. Комиссия белгиленген тартипте төмөнкү ыйгарым укуктарга ээ:

— Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан бардык уюмдарынын, ошондой эле коомдук бирикмелеринин жетекчилерин жана Жарандык коргонуу боюнча комиссиялардын төрагаларын Комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча угууга;

— Кыргыз Республикасынын министрликтеринен, мамлекеттик комитеттеринен, административдик ведомстволорунан, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, менчигинин түрүнө карабастан бардык уюмдарынан, ошондой эле коомдук бирикмелеринен комиссиянын иши үчүн зарыл болгон маалыматты сурап алууга;

— ири масштабдагы өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюунун жетекчисин дайындоо жана алардын келип чыккан учурунда мамлекеттик жардам көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алууга;

— Жарандык коргонуу муктаждыгы үчүн мамлекеттик финансылык жана материалдык резервдерди түзүү жөнүндө сунуштарды киргизүүгө жана аларды пайдалануу тартибин аныктоого;

— комиссиянын алдында зарыл болгон учурда Жарандык коргонуу жагында атайын милдеттерди чечүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн кеңештерди, жумушчу топторду түзүүгө;

— Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан бардык уюмдарынын, ошондой эле коомдук бирикмелеринин адистерин Жарандык коргонуу маселелери боюнча аналитикалык, эксперттик жана башка жумуштарды аткаруу үчүн тартууга;

— комиссиянын кабыл алынган чечимдерин контролдоого жана аларды аткарбоо үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчилик чаралары жана даражасы жөнүндө сунуштарды киргизүүгө.

  1. Комиссиянын ишин уюштуруу-техникалык жактан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлөт.
  2. Комиссиянын жыйыны кварталына бир жолудан кем эмес зарылдыгына жараша өткөрүлөт. Комиссиянын чечимдери протокол түрүндө таризделет.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимин талап кылуучу маселелер боюнча комиссия тиешелүү сунуштарды белгиленген тартипте киргизет.

Print Friendly, PDF & Email