Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу мамлекеттик системасынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын күнүмдүк башкаруу органдарын өнүктүрүү ПРОГРАММАСЫ

0
1 498 просмотров

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 3-апрелиндеги

N 224 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу мамлекеттик системасынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын күнүмдүк башкарууоргандарын (кризистик кырдаалдарда башкарууборборлорун) өнүктүрүү

ПРОГРАММАСЫ

1. Жалпы жоболор

2. Программанын максаттары жана милдеттери

3. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам башкаруу тутуму, курамы жана тутумдун арналышы

4. Кырдаалдык борбор (зал)

5. Программаны этап менен ишке ашыруудагы негизги багыттар жана механизмдер

6. Корутунду жоболор

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу мамлекеттик системасынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын күнүмдүк башкаруу органдарын (кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлорун) өнүктүрүү программасы (мындан ары — Программа) Кыргыз Республикасынын өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын күнүмдүк башкаруу органдары (мындан ары бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасы) катары кризистик кырдаалдарда башкаруу борборлорун уюштуруу жана иштетүү тартибин аныктайт.

2. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борбору өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө» Мыйзамында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-январындагы N 1 «Кыргыз Республикасындагы чукул жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу тутуму жөнүндөгү Жобону бекитүү тууралуу» токтомдо жана Жарандык коргонуу маселелери жөнгө салынуучу башка ченемдик укуктук документтерде каралган милдеттерди аткаруу максатында ишке ашырат.

3. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борбору аткаруу бийлигинин республикалык органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын жарандык коргонуу жаатындагы ишмердүүлүктү жүргүзүүдө бирге аракеттешүүсүн камсыз кылуучу башкаруунун пункттарын жана автоматтык каражаттарын, техникалык-уюштуруучулук бирикмесинен турат.

4. Жаңы маалымат технологияларын колдонуунун негизинде Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборлорунун тутумун түзүү жарандык коргонуунун милдеттерин аткарууда башкаруу чечимдерин кабыл алуу убактысын олуттуу кыскартат.

2. Программанын максаттары жана милдеттери

5. Программанын негизги максаты болуп, коркунуч жаралганда, өзгөчө кырдаалдар келип чыкканда жана анын кесепеттерин жоюуда Жарандык коргонуунун күчтөрүн жана каражаттарын башкарууга, ведомстволор аралык бирге аракеттешүүнү уюштурууга, башкаруунун баш ийген жана өз ара аракеттенген органдарынын иш-аракеттерин координациялоого багытталган маалыматтык, телекоммуникациялык жана геомаалыматтык технологиялар жаатындагы илимдин жана техниканын жетишкендиктерин пайдалануунун негизинде Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборун жакшыртуу жана өнүктүрүү эсептелет.

6. Программа төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган:

— мамлекеттик башкарууну ишке ашыруу жана мамлекеттик бийликтин баардык деңгээлдеги органдарынын, Жарандык коргонуу күчтөрүнүн жана калктын жарандык коргонуу жаатындагы ишмердүүлүгүн координациялоо;

— белгиленген тартипте Жарандык коргонуунун маселелери боюнча маалыматтарды топтоо жана иштеп чыгуу, ошондой эле кызыкдар болгон тарап менен алмашуу.

Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборун андан ары өнүктүрүү жана жакшыртуу, жагдайлык борборлорду (залдарды) Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда түзүүгө багытталган.

3. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун

ыкчам башкаруу тутуму, курамы жана тутумдун арналышы

7. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борбору бирдиктүү маалыматтык-башкаруу тутумунун күндөлүк башкаруу органы болуп эсептелет жана өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда ыкчам башкаруу максатында маалымат ресурстарын жана Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун аймактык тутумдарынын мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүүгө арналган.

Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун негизги милдети болуп төмөнкүлөр саналат:

— өзгөчө кырдаалдар жөнүндө ыкчам маалыматтарды, алардын өнүгүү тенденциялары жана кесепеттери, күчтөр, каражаттар жана ресурстар жөнүндө болжолдук маалыматтарды топтоо, иргөө жана Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун өз ара аракеттенүүчү жогорку жана төмөн турган башкаруу органдарына берүү;

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча чукул иш-чараларды аткарууда карамагындагы бөлүктөрдүн аракеттерин ыкчам башкаруу;

— өзгөчө кырдаал коркунучунда жана келип чыкканда өз ара аракеттенүүчү мекемелик нөөмөттүк-диспетчердик кызматтардын биргелешкен ишин координациялоо.

8. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борбору өзүнө Маалыматтарды иргөө борборун (МИБ), кырдаалдык борборду (зал), локалдык эсептөө тармагын (ЛЭТ), нөөмөттүк-диспетчердик кызматты, административдик аппаратты камтыйт.

9. Калкка маалымат берүүнүн жана кабарландыруунун жалпы мамлекеттик комплекстүү тутуму менен Бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматтын өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу үчүн Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборлорунун курамына маалымат борборлору кошулат.

Маалымат борборлорунун (МБ) милдети болуп төмөнкүлөр саналат:

— маалымат операцияларын пландоо жана Калкка маалымат берүүнүн жана кабарландыруунун мамлекеттик жалпы комплекстүү тутумунун жооптуу аймагындагы терминалдык комплекстердеги берүүлөрдү башкаруу;

— жогорку жана өз ара аракеттенүүчү маалымат борборлорунан алынган видео-, аудио-, графикалык жана тексттик материалдарды локализациялоо;

— видеокөзөмөл тутумдарын башкаруу жана карамагындагы маалымат борборлорунун терминалдык комплекстерин контролдоо;

— видеокөзөмөлдүн маалыматтарын топтоо жана документтештирүү жана зарылдык болсо аны кызыкдар болгон мамлекеттик органдарга берүү;

— өзүнүн регионундагы маалымат берүү тармагын башкаруу, иштеп жаткан параметрлерге мониторинг жүргүзүү;

— тутумдун иштөө жөндөмүн контролдоо;

— Калкка маалымат берүүнүн жана кабарландыруунун мамлекеттик жалпы комплекстүү тутумунун карамагындагы тутумдардын техникалык ишин уюштуруу.

10. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам башкаруу тутуму (аппараттык-программалык каражаттар) Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумун ыкчам башкаруу боюнча иш-чараларды автоматташтыруу жана маалыматташтыруу маселелерин төмөнкүдөй жолдор аркылуу чечүү үчүн арналган:

— өзгөчө жана кризистик кырдаалдар келип чыкканда, анын ичинде бузулган инфраструктурадагы көптөгөн өзгөчө кырдаалдар шартында чечимдерди кабыл алууга кетүүчү убакытты кыскартуу;

— калкты жана аймактарды коргоону уюштуруу боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн пайдаланылуучу маалыматтардын жетиштүүлүгүн камсыз кылуу;

— кырдаалдын өнүгүү болжолу тууралуу маалыматтарды алуу жана сактоону камсыз кылуу;

— Жарандык коргонуунун милдеттерин аткарууда маалыматтык камсыз кылуу;

— фильтрациялоо, аналитикалык иштеп чыгуу, көрсөтүү аркылуу чечим кабыл алуучу адамдын чоң көлөмдөгү маалыматты өздөштүрүүсүн камсыз кылуу;

— маалымат топтоо.

11. Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун башкаруу тутуму төмөнкүдөй тутумдардан турат:

— ыкчам башкаруу тутуму;

— пландоо тутуму;

— чечимдердин кабыл алынышына колдоо көрсөтүү тутуму;

— кабар берүү тутуму;

— геомаалымат тутуму;

— интеграция тутуму;

— каттоо тутуму;

12. Ыкчам башкаруу тутуму.

Ыкчам башкаруу тутуму төмөнкү милдеттерди аткарууга арналган:

— өлкөдөгү өзгөчө кырдаал боюнча оперативдүү жагдай тууралуу реалдуу убакыт масштабында графикалык колдонмо интерфейске маалымат чыгаруу;

— өзгөчө кырдаал жөнүндөгү маалыматтарды картада графа түрүндө жана өзгөчө кырдаал журналына текст түрүндө жазуу;

— кайсы гана убакыт аралыгында болбосун, өзгөчө кырдаал боюнча бириктирилген маалыматты ар бир тандалып алынган аймак үчүн реалдуу убакыт тартибинде чыгаруу жана жаңыртып туруу;

— тиешелүү кооптуу объекттердин жана болжолдордун негизинде өзгөчө кырдаал объекттерин түзүү;

— өзгөчө кырдаал жөнүндөгү маалыматты толук чыгаруу (өзгөчө кырдаал болгон жердин картасы, өзгөчө кырдаалдардын жалпы көрсөткүчтөрү, өзгөчө кырдаалдар боюнча документтер ыкчам-нөөмөт сменасынын планы, жоюу иштери ж.б.);

— өзгөчө кырдаалдардын негизги параметрлеринин өнүгүү динамикасын чагылдыруу (курмандыктар жана жоготуулар, метеошарттар ж.б.);

— жагдайдын картасын, өзгөчө кырдаал журналын, өзгөчө кырдаалдардын параметрлерин, өзгөчө кырдаалдардын документтерин, тартылган күч жана каражаттарды, калкты, аймактарды, имараттарды коргоо боюнча иш-чараларды, ыкчам-нөөмөттүк сменанын пландарын жана кесепеттерди жоюу боюнча иштер жөнүндөгү маалыматтарды карап чыгууну камсыз кылуу.

— пайдалануучунун командачысы боюнча өзгөчө кырдаалды аяктоону камсыз кылуу.

13. Пландоо тутуму.

Пландоо тутуму ыкчам-нөөмөттүк сменанын ишин пландаштырууга көмөк көрсөтүүнү камсыз кылат. Бул тутум төмөнкүдөй иштерди аткарууга арналган:

— типтүү пландын же жаңы пландын негизинде ыкчам-нөөмөттүк сменанын пландарын түзүү;

— өзгөчө кырдаал аяктаганга чейин убакыттын кайсы учурунда болбосун башкаруунун вертикалы боюнча реалдуу убакыт тартибинде өзгөртүүлөрдү берүү менен пландарды редакциялоо;

— ыкчам-нөөмөттүк сменанын планын аткаруунун жүрүшүн чагылдыруу;

— өзгөчө кырдаалдын ар бир түрү үчүн ыкчам-нөөмөттүк сменанын типтүү пландарын киргизүү, редакциялоо жана сактоо;

— өзгөчө кырдаалдын түрүнө жараша өзгөчө кырдаалды каттоодо жана типтүү пландын негизинде ыкчам-нөөмөттүк сменанын планынын нускасын түзүү, редакциялоо жана бекитүү үчүн түзүлгөн планды чыгаруу;

— ыкчам-нөөмөттүк сменанын планынын пункттарынын аткарылышы жөнүндөгү маалыматтарды түзүү.

14. Чечимдердин кабыл алынышына көмөк көрсөтүүчү тутум.

Чечимдердин кабыл алынышына көмөк көрсөтүүчү тутум төмөнкүдөй иштерди аткарууга арналган:

— өзгөчө кырдаалдын өнүгүшүн ыкчам болжолдоого көмөктөшүү;

— өзгөчө кырдаалдардын кыйратуучу факторлору боюнча маалымдама маалыматтарды берүүгө көмөктөшүү;

— өзгөчө кырдаал запасы жөнүндө маалыматты колдоо.

15. Кабар берүү тутуму.

Кабар берүү тутуму төмөнкүдөй иштерди аткарууга арналган:

— «кабар берүү» планынын типтүү пунктун аткаруунун жол-жобосунун алкагында кабар берүүнү автоматтык эмес режимде аткаруу. Автоматтык эмес режимдеги тутум төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

а) кабар берүүнүн типтүү тизмесин жүргүзүү (жарандык коргонуу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын иш мүчөлөрүнүн, жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун жетекчилик курамынын, өздүк курамдын тизмеси);

б) кабар берүүнүн тизмесин типтүү тизменин негизинде аларды колдо оңдоо мүмкүндүгү менен түзүү;

в) кабар берүүнүн жаңы тизмесин түзүү;

г) кабар берүүнүн тизмесин редакциялоо;

д) көрсөтүлгөн эрежелер боюнча кабар берүү;

е) билдирүүнүн түзүлгөн текстин редакциялоо;

ж) кабар берүүнү пайдалануучунун командасы менен тизме боюнча аткаруу;

з) кабар берүүнүн жана журналдагы билдирүүлөрдү жеткирүүнүн натыйжаларын сактоо;

— автоматтык түрдө кабар берүү (чара көрүүнү талап кылган окуя башталган учурда кабар берүүнү автоматтык түрдө аткаруу);

— кабар берүүгө төмөнкү каналдар боюнча колдоо көрсөтүү:

а) автоматташкан жумуш ордуна билдирүү (автоматтык түрдө);

б) SMS (автоматтык эмес режим);

в) е-mail (автоматтык эмес режим).

16. Геомаалымат тутуму.

Геомаалымат тутуму төмөнкүдөй иштерди аткарууга арналган:

— геобайланыштуу маалыматтарды визуалдаштыруу жана тутумдун компоненттери тарабынан берилген мейкиндиктик сурамдарды аткаруу;

— маалыматтын төмөнкүдөй түрлөрүн сактоо жана визуалдаштыруу:

а) туруктуу (карталардын катмарларындагы маалыматтар): гидрографиянын, өсүмдүктөрдүн, инфраструктуранын, калктуу конуштардын, рельефтердин ж.б., ошондой эле аралыктан туруп байкоо объекттеринин метрикалык жана семантикалык маалыматы;

б) салыштырма-туруктуу (тематикалык катмарлар): потенциалдуу коркунучтуу объекттер, социалдык маанидеги объекттер, күч жана каражаттар ж.б.;

в) ыкчам (ыкчам маалыматтардын тематикалык катмарлары): ӨК, ӨК аймактары;

— картанын тандалып алынган катмарларын визуалдаштырууга кошуу жана үзүү;

— аларды берүүдө жана редакциялоодо объекттерди, ошондой эле ӨК аймактарын атайын шаймандардын жардамы менен геобайланыштыруу;

— карта боюнча масштабдоо жана навигациялоо;

— башкаруунун бардык деңгээлинде карталарды жаңылоо жана аларды тираждоо (репликация);

— тапшырылган объект жөнүндө картадан ар түрдүү атрибуттар боюнча маалыматтарды издөө жана табылган объект жөнүндөгү объектти экранга чыгаруу;

— ыкчам жагдайдын картасын басып чыгаруу.

17. Интеграция тутуму.

Интеграция тутуму төмөнкүдөй иштерди аткарууга арналган:

— тутумдун түйүнүнө маалымат кабыл алуу жана аны башкаруу вертикалы боюнча берүү;

— маалыматтын кайталануусун болтурбоо жана бир жолку автоматтык эмес киргизүүнү камсыз кылуу: башкаруунун бир деңгээлдеги түйүнүнө киргизилген маалымат башка түйүндөргө вертикалдуу башкаруу боюнча берилет;

— келип түшкөн бардык маалыматтарды жөнөтүлгөн убактысы, алынган убактысы, жана ошол билдирүүнү жөнөткөн жооптуу адам тууралуу белги менен маалымат базасында сактоо;

— билдирүүлөрдү (маалыматтарды) башка тутумдарга белгиленген регламент боюнча берүү;

— башкаруунун жогору жана төмөн турган деңгээлдеринен билдирүүлөрдү (маалыматтарды) автоматтык түрдө кабыл алуу.

18. Эсепке алуу тутуму.

Эсепке алуу тутуму төмөнкүдөй иштерди аткарат:

— ӨК архивин сактоо;

— ӨК архивдик маалымат базасы боюнча аналитикалык отчетторду генерациялоо;

— формалдашпаган файл түрүндө келип түшкөн ӨКнын узак мөөнөттүү болжолдорун сактоо;

— паспорттордун маалыматтарын киргизүү, редакциялоо жана өтө маанилүү объекттердин эсебин алуу жана ошол объекттерди геоаныктоо.

4. Кырдаалдык борбор (зал)

19. Кырдаалдык борбор (зал) өзүнө маалыматты көрсөтүү тутумун, селектрдик байланыш жана үн жогорулатуу тутумун жана башкаруу тутумун камтыйт.

20. Маалыматты көрсөтүү тутуму телеберүүчү репортаждарды, видеоконференция сеанстарын жана графикалык маалыматтарды көрсөтүүнү камсыздайт. Видео маалыматтарды көрсөтүү мультиэкрандык тутум аркылуу ишке ашырылат.

Залдын негизги мүмкүнчүлүктөрү:

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу учурундагы маалыматтарды көрсөтүү;

— Кыргыз Республикасынын бардык жана айрым аймактарындагы гидрометеорологиялык абал тууралуу маалыматтардын көрсөтүү;

— ресурстар, каражаттар, күчтөр тууралуу маалыматтардын чагылдыруу;

— улуттук коопсуздук үчүн өтө маанилүү болгон объектилердин абалын контролдоо, буга видеоконтролдоо кирет;

— ГЛОНАСС-GРS тутумун колдонуу менен кооптуу жүктөрдүн, гуманитардык жардам конвойлорунун орун которуусун контролдоо.

21. Селектрдик байланыш жана үн жогорулатуу тутуму селектрдик кеңешмелерди өткөрүүнү камсыз кылган залдын үн жогорулатуу техникалык каражаттарын, видеоконференцияны үн менен коштоо жана видео маалыматтарды көрүүнү камтыйт.

22. Башкаруу тутуму аппараттык каражаттарды борбордук контролдоо жана башкарууну камсыз кылууга арналган. Башкаруу селектр, үн жогорулатуу; аудио-, видеоконференция жана видео көрсөтүү тутумдары үчүн уюштурулат.

5. Программаны этап менен ишке ашыруудагы

негизги багыттар жана механизмдер

23. Биринчи этапта Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде (мындан ары — ӨКМ) Бишкек жана Ош шаарларында, Талас жана Жалал-Абад облустарындагы ӨКМ башкармалыктарында Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборлору түзүлөт жана иштейт.

24. Экинчи этапта (2012-жылдын биринчи кварталынын акырына чейин) Ысык-Көл, Нарын жана Баткен облустарындагы ӨКМ башкармалыктарында Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборлорун түзүү пландаштырылууда.

25. Үчүнчү этапта (2012-жылдын акырына чейин) кийинчерээк Кыргыз Республикасынын Кризистик кырдаалдарды башкаруу улуттук борборуна айлануучу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кырдаалдык залын ачууну демилге кылуу жана сунуштоо пландаштырылууда.

26. Акыркы төртүнчү этапта (2012-2014-жылдарга) төмөнкүлөр пландаштырылууда:

— ӨКМ Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборлорун жакшыртуу;

— Чүй облустук, Бишкек, Ош шаардык ӨКМ башкармалыктарында Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборлорун түзүү;

— Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында (Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн курамына башка органдарды кошпогондо) тиешелүү мамлекеттик органдардын, ведомстволордун каражатынын эсебинен кырдаалдык борборлорду (залдарды) түзүү.

6. Корутунду жоболор

27. Программада каралган чаралар мамлекеттик башкаруу органдарынын көпчүлүгүнүн кызыкчылыгын камтыйт. Программанын аткарылышы жана көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугу алардын чечимдерди иштеп чыгууда активдүү катышуусуна жана ошол чечимдердин тең салмактуулугуна жараша болот.

28. Программаны ишке ашыруу боюнча иштерди уюштуруу маселесин Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча ведомстволор аралык комиссия, аткаруу бийлигинин органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен эриш аркак иштеген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тейлейт.

Print Friendly, PDF & Email