Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн бирдиктүү системасы жөнүндө ЖОБО

0
1 208 просмотров

Тиркеме

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 21-ноябрындагы
N 780 токтому менен
бекитилген

Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн бирдиктүү системасы жөнүндө
ЖОБО

 1. Бул Жобо «Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн негизги милдеттерин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдарынын тиешелүү функцияларын, ошондой эле окутуу формасын аныктайт.
 2. Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн жана алардын кабардар болуусун жогорулатуунун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

а) табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучунан сактануу ыкмаларын, кабарландыруу сигналдары боюнча аракеттердин тартибин, биринчи медициналык жардам көрсөтүү ыкмаларын, жамааттык жана жеке коргонуу каражаттарын пайдалануу эрежелерин үйрөтүү;

б) Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды уюштурууда жана өткөрүүдө көндүмдөрдү өркүндөтүү;

в) авариялык-куткаруу жана башка күтүлбөгөн иштерди өткөрүү үчүн ыкмаларды жана көндүмдөрдү иштеп чыгуу;

г) штаттан тышкаркы авариялык-куткаруу түзүмдөрдүн жана куткаруу кызматтарынын өздүк курамдарынын (мындан ары — түзүмдөр жана кызматтар) табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар пайда болгондо калкты, материалдык жана маданий баалуулуктарды сактоо боюнча аракеттердин ыкмаларын жана жолдорун билүүсү.

 1. Окутула турган адамдар төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт:

а) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жетекчилери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, Кыргыз Республикасынын уюмдарынын жетекчилери (мындан ары — жетекчилер);

б) Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын кызмат адамдары, Жарандык коргонууну башкарууну жүзөгө ашыруучу органдардын жетекчилери жана кызматкерлери (мындан ары — Жарандык коргонуунун кызмат адамдары жана кызматкерлери) «Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери» курсунун, жалпы жана кесиптик билим берүү уюмдарынын «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагынын окутуучулары;

в) Жарандык коргонуу түзүмдөрүнүн жана кызматтарынын өздүк курамдары;

г) мектепке чейинки билим берүү уюмдарынан жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынан (мындан ары — окуучулар) тышкаркы билим берүү уюмдарынын окуучулары.

 1. Калкты Жарандык коргонуу тармагында окутуу Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн жана алардын кабардар болуусун жогорулатуунун бирдиктүү системасынын алкагында, ушул Жобонун 1-тиркемесиндеги формага ылайык жүргүзүлөт. Окуу милдеттүү болуп саналат жана жарандардын иш орундары, окуган жана иштеген жерлери боюнча Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда өткөрүлөт.

Уюмдардын жетекчилеринин, Жарандык коргонуунун кызмат адамдарынын жана кызматкерлерин, ошондой эле «Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери» курсунун, жалпы жана кесиптик билим берүү уюмдарынын «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагынын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу жылына бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт.

Калкты окутуу Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бекитилген программа боюнча өткөрүлөт.

 1. Калкты Жарандык коргонуу тармагында окутууну уюштуруу жана жүзөгө ашыруу максатында:

а) аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары:

— Жарандык коргонуунун кызмат адамдарын жана кызматкерлерин, ошондой эле ушул органдын борбордук аппаратынын башка кызматкерлерин окутуу боюнча иш-чараларды пландаштырат жана жүзөгө ашырат;

— бул органдардын карамагындагы уюмдардын түзүмдөрүнүн жана кызматтарынын жетекчилеринин, кызматкерлеринин жана өздүк курамынын окутулушун контролдоону жана уюштуруучулук-методикалык жетектөөнү жүзөгө ашырат;

— «Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери» жана «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагынын окуу предметтеринин мамлекеттик билим берүү стандарттарын, үлгү болгон негизги билим берүү программаларын иштеп чыгууга катышат;

— ушул органдардын карамагындагы кесиптик билим берүү уюмдарынын студенттерин «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагы боюнча окутууну уюштурат;

— Жарандык коргонуу тармагында калкка маалымат берүүнү жана билимди жайылтууну уюштурат жана жүзөгө ашырат;

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар:

— Калкты Жарандык коргонуу тармагында окутууну пландаштырат;

— башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто (толук) жалпы билим берүүнүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес билим берүү уюмдарында «Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери» курсун, ал эми ушул органдардын карамагындагы чөйрөдөгү кесиптик билим берүү уюмдарында «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагын окутууну уюштурат;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бекитилген окутуу программаларынын негизинде облустардын, шаарлардын, райондордун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен окутуу программаларын иштеп чыгат;

— Жарандык коргонуу тармагында калкка маалымат берүүнү билимди жайылтууну уюштурат жана жүзөгө ашырат;

— Жарандык коргонуу боюнча окуу адабияттарын жана көргөзмө куралдарды басып чыгарууну жана алар менен калкты камсыз кылууну уюштурат;

— калкты Жарандык коргонуу тармагында окутуунун жүрүшүн жана анын сапатын контролдойт;

в) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

— аймактардын өзгөчөлүктөрүн эске алып жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бекитилген окутуу программасынын негизинде иштеген калкты, Жарандык коргонуу түзүмдөрүнүн жана кызматтарынын кызмат адамдарын жана өздүк курамын окутуу программаларын иштеп чыгат;

— табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар пайда болгондо коркунучтардан сактануу ыкмалары менен калкты окутууну уюштурат жана жүзөгө ашырат;

— аймактардагы Жарандык коргонуу түзүмдөрүнүн жана кызматтарынын өздүк курамын окутууну ишке ашырат;

— Жарандык коргонуу боюнча окууларды жана машыгууларды өткөрөт;

— тиешелүү аймактардагы Жарандык коргонуу түзүмдөрүнүн жана кызматтарынын кызматкерлеринин, өздүк курамынын окутулушун контролдоону жана уюштуруучулук-методикалык жетектөөнү жүзөгө ашырат;

г) уюмдар:

— уюмдардын ишинин өзгөчөлүктөрүн эске алып жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бекитилген окутуу программасынын негизинде окутуу программаларын иштеп чыгат;

— Жарандык коргонуу тармагында уюмдардын кызматкерлерин окутууну жүзөгө ашырат;

— тиешелүү окуу-материалдык базаны түзөт жана аны иш абалында кармайт;

д) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги:

— Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн бирдиктүү системасынын иштешине жана өнүгүшүнө уюштуруучулук-методикалык жетектөөнү ишке ашырат;

— Жарандык коргонуу боюнча милдеттерди аткаруучу жетекчи жана командалык-башкаруучу курамды, ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын адистерин, кызмат адамдарын (мындан ары — угуучулар) пландуу даярдоону, кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну, анын ичинде келишимдик негизинде окутууну уюуштурат;

— калкты Жарандык коргонуу тармагында окутуу маселелери чечүүдө методикалык жетектөөнү жана контролду, окуу процессин илимий-методикалык жана маалыматтык жактан камсыз кылууну, окуу жана методикалык материалдарды даярдоону жана басып чыгарууну, Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын милдеттерин ишке ашыруу боюнча семинарларды, конференцияларды жана изилдөөлөрдү өткөрүүнү, жогорку окуу жайларынын профилдүү кафедраларына методикалык жардам көрсөтүүнү ишке ашырат;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядында даярдоодон өтүүчү Жарандык коргонуунун кызмат адамдардын жана кызматкерлеринин тизмесин иштеп чыгат, ошондой эле аныктайт;

— жалпы билим берүү уюмдарын тартуу аркылуу калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнү уюштурат.

 1. Жарандык коргонуу тармагында квалификациясын жогорулатуудан төмөнкүлөр өтүшөт:

а) жергиликтүү кеңештердин депутаттары (макулдашуу боюнча);

б) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Жарандык коргонуу боюнча комиссиясынын жетекчилери жана төрагалары.

Өзгөчө кырдаалдардан сактануу маселелери боюнча «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагын окутуучулар квалификацияларын жогорулатуу Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда ишке ашат.

 1. Калктын Жарандык коргонуу тармагында билимин, көндүмүн жана ыкмаларын өркүндөтүү Жарандык коргонуу боюнча командалык-штабдык, тактикалык-атайын жана комплекстүү окууларды жана машыгууларды өткөрүүнүн жүрүшүндө жүзөгө ашырылат.

Облустарда, шаарларды, райондордо жана айыл аймактарында командалык-штабдык окууларды өткөрүүгө белгиленген тартипте, макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн, Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдарынын башкаруу органдарынын, биримдиктеринин, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин оперативдүү топтору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруучу органдары менен макулдашуу боюнча Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын күчтөрү жана каражаттары тартылат.

 1. Жарандык коргонуу боюнча комиссиянын жетекчилерин, төрагаларын жана мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктуу кызматкерлерин, облустардагы, райондордогу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын Жарандык коргонуу боюнча комиссияларынын төрагаларын даярдоону жана облустарда, шаарларда, райондордо жана айыл аймактарында Жарандык коргонуу тармагында окууларды жана машыгууларды уюштурууну жана өткөрүүнү каржылоо республикалык бюджеттен ушул максаттарга бөлүнүп берилүүчү каражаттардын чегинде жүргүзүлөт.

Жарандык коргонуу тармагында иштеген калкты даярдоону, түзүмдөрдү даярдоону жана аларды аттестациядан өткөрүүнү каржылоо уюмдардын эсебинен жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Аппарат жетекчиси — министр Н.Момуналиев

    Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун, калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн бирдиктүү системасы жөнүндө жобого

1-тиркеме

Жарандык коргонуу тармагында окуу формасы (окуучулардын топтору боюнча)

 1. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун жетекчилери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, уюмдардын жетекчилери жана калк төмөнкү форма боюнча окушат:

а) Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды уюштуруу, пландаштыруу жана өткөрүү маселелери боюнча ченемдик документтер менен өз алдынча иштөө;

б) Жарандык коргонуу боюнча өзүнүн фукционалдык милдеттерин окуп үйрөнүү;

в) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда кайра даярдоодон өтүү жана квалификациясын жогорулатуу;

г) Жарандык коргонуу боюнча окуу-методикалык жыйындарда, окууларда, машыгууларда жана башка пландуу иш-чараларда жеке катышуу.

 1. Түзүмдөрдүн жана кызматтардын өздүк курамы төмөнкү форма боюнча окушат:

а) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунда түзүмдөрдүн жана кызматтардын жетекчилеринин квалификацияларын жогорулатуу;

б) иштеген жери боюнча түзүмдөрдүн жана кызматтардын өздүк курамына окууларды өткөрүү;

в) Жарандык коргонуу боюнча окууларга жана машыгууларга катышуу.

 1. Окуучулар төмөнкү форма боюнча окушат:

а) «Тиричилик коопсуздугунун негиздери» курсу жана «Тиричилик коопсуздугу» сабагы боюнча окуу (окуу убагында);

б) Жарандык коргонуу боюнча окууларга жана машыгууларга катышуу;

в) Жарандык коргонуу темасы боюнча эскертмелерди, баракчаларды жана окуу куралдарды окуу, радио берүүлөрдү угуу жана телепрограммаларды көрүү.

 1. Иштеген калк төмөнкү форма боюнча окушат:

а) иштеген жери боюнча окууларды өткөрүү;

б) Жарандык коргонуу боюнча окууларга, машыгууларга жана башка пландуу иш-чараларга катышуу;

в) тынчтык жана согуш убагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча программаларды жеке үйрөнүү.

 1. Иштебеген калк (жашаган жерлери боюнча) төмөнкү форма боюнча окушат:

а) Жарандык коргонуу темасы боюнча өткөрүлгөн иш-чараларга (сүйлөшүүлөргө, лекцияларга, суроо-жооп кечелерине, консультацияларга, окуу фильмдерин көрсөтүүгө ж.у.с.) катышуу;

б) Жарандык коргонуу боюнча окууларга катышуу;

в) Жарандык коргонуу темасындагы эскертмелерди, баракчаларды жана окуу куралдарды окуу, радио берүүлөрдү угуу жана телепрограммаларды көрүү.

    Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун калкка Жарандык коргонуу тармагында маалымат берүүнүн бирдиктүү системасы жөнүндө жобого
2-тиркеме

Угуучулардын категориясы боюнча окутуу

N Угуучулардын категориясы Узактыгы (саат) Мезгилдүүлүгү
1 Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын Жарандык коргонуу боюнча милдеттер жүктөлгөн кызмат адамдары 5 жылына 1 жолу
2 Министрликтердин, мамлекеттик комитеттин жана администрациялык ведомстволордун Жарандык коргонуунун начальниктери жана алардын орун басарлары 5 жылына 1 жолу
3 Министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, администрациялык ведомстволордун Жарандык коргонуу боюнча милдеттерди аткаруучу (кызмат ордуна дайындалганда) башкы жана жетектөөчү адистери 21 кызмат ордуна дайындалганда, андан кийин жылына 1 жолу
4 Облустардын, Бишкек жана Ош шаарларынын Жарандык коргонуунун начальниктери 6 жылына 1 жолу
5 Облустардын жана райондордун (шаарлардын) эвакуациялык комиссияларынын төрагалары 6 жылына 1 жолу
6 Жарандык коргонуунун республикалык кызматтарынын начальниктери 6 жылына 1 жолу
7 Республикалык Жарандык коргонуу кызматтарынын штабдык башчылары 21 жылына 1 жолу
8 Облустардын, Бишкек жана Ош шаарларынын Жарандык коргонуу кызматтарынын начальниктери 21 жылына 1 жолу
9 Облустардын, Бишкек жана Ош шаарларынын Жарандык коргонуу кызматтарынын штабдарынын начальниктери 21 жылына 1 жолу
10 Облустук маанидеги шаарлардын Жарандык коргонуунун начальниктери жана алардын орун басарлары (анын ичинде Жарандык коргонуу комиссияларынын төрагалары) 7 жылына 1 жолу
11 Райондук маанидеги шаарлардын жана райондордун Жарандык коргонуунун начальниктери жана алардын орун басарлары (анын ичинде Жарандык коргонуу комиссияларынын төрагалары) 7 жылына 1 жолу
12 Шаарлардын (райондук баш ийүүдөгү) жана райондордун Жарандык коргонуу кызматтарынын начальниктери 21 жылына 1 жолу
13 Шаарлардын (райондук баш ийүүдөгү) жана райондордун Жарандык коргонуу кызматтарынын штабдарынын начальниктери 21 жылына 1 жолу
14 Айыл аймактарынын Жарандык коргонуунун начальниктери 14 жылына 1 жолу
15 Уюмдардын Жарандык коргонуунун начальниктери, бириктирилген командалардын жана механизацияланган отряддардын командирлери 7 жылына 1 жолу
16 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Борбордук аппаратынын башкармалыктарынын, бөлүмдөрүнүн башкы жана жетектөөчү адистери 21 жылына 1 жолу
17 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустардагы башкармалыктарынын, райондордогу бөлүмдөрүнүн башкы жана жетектөөчү адистери 21 жылына 1 жолу
18 Жалпы дайындыктагы (анын ичинде жогорку даярдыктагы) Жарандык коргонуунун аймактык түзүмдөрүнүн командирлери 21 жылына 1 жолу
19 Лабораториялык контролду байкоо тармактарынын мекемелеринин начальниктери:

— республикадагы, облустардагы, Бишкек жана Ош шаарларындагы;

— шаарлардагы

14 жылына 1 жолу
20 Жарандык коргонуунун атайын мүлкүн узак убакытка сактоочу кампалардын башчылары жана химиялык, өрт-жарылуу коркунучу бар чарба объекттеринин диспетчерлери 7 жылына 1 жолу
21 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустардагы, Бишкек жана Ош шаарларындагы башкармалыктарынын начальниктери 7 жылына 1 жолу
22 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Борбордук аппаратынын бөлүмдөрүнүн (бөлүкчөлөрүнүн) жана облустардагы Бишкек жана Ош шаарларындагы башкармалыктарынын начальниктери (аскер кызматчылары) 21 жылына 1 жолу
23 81497 жана 86123 аскер бөлүкчөлөрүнүн отряддарынын командирлери, кызматтарынын начальниктери жана куткаруу кызматынын башчылары жана алардын орун басарлары 21 жылына 1 жолу
24 «Жалпы билим берүү уюмдарынын Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери» курсунун окутуучулары, методисттери 21 жылына 1 жолу
25 Жергиликтүү кеңештердин депутаттары, айыл өкмөттөрү, айыл башчылары 14 жылына 1 жолу
  Сааттар бардыгы: 357  

Print Friendly, PDF & Email