Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө ЖОБО

0
1 357 просмотров
    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 22-августундагы
N 475 токтому менен
бекитилген

Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө
ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун мамлекеттик тутумунун уюштуруу жана иштөө тартибин аныктайт.
 3. Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун мамлекеттик тутуму башкаруу органдары, мамлекеттик органдардын күчтөрү жана каражаттары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын калкын жана аймактарын коргоо боюнча иш-милдеттерди аткаруучу Кыргыз Республикасынын коомдук бирикмелери жана ыктыярдуу уюмдары элементтери болуп эсептелген жалпы мамлекеттик тутум болуп саналат.
 4. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумун уюштуруу-укуктук жактан жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык ишке ашырылат.
 5. Жарандык коргонуу боюнча иш-чаралар тынчтык жана согуш мезгилиндеги Жарандык коргонуу пландарына, тиешелүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдар тарабынан белгиленген тартипте иштелип жаткан Жарандык коргонууну киргизүү жана уюштуруу боюнча негизги иш-чаралардын пландарына жана Жарандык коргонуу жаатындагы башка пландарга ылайык ишке ашырылат.
 6. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму аймактык-өндүрүштүк принцип боюнча экономикалык, табигый жана башка мүнөздөмөлөрдү, аймактардын өзгөчөлүктөрүн жана өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучунун даражаларын эске алуу менен түзүлөт.
 7. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумундагы Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды пландаштырууну уюштуруу-усулдук жактан жетектөө өзгөчө кырдаалдар жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ишке ашырылат.
 8. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун түзүмү
 9. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму республикалык, аймактык, жергиликтүү жана объектилик деңгээлде түзүлгөн ведомстволук жана аймактык тутумчалардан турат.
 10. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун ведомстволук тутумчасы башкаруу органдарын, аткаруу бийлигинин республикалык органдарынын күчтөрү менен каражаттарын жана менчигинин түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын уюмдарын өз ичине камтыйт.
 11. Жарандык коргонуунун Мамлекеттик тутумунун аймактык тутумчасы башкаруу органдарын, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, өзгөчө кырдаалдар тармагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөлөрүн жана Кыргыз Республикасынын башка министрликтерин жана ведомстволорун өз ичине камтыйт.
 12. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумун башкаруу Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун башкаруу органдарына жана күчтөрүнө, калкка маалыматты жана кабарлоо белгилерин жеткирүүнү камсыз кылуучу байланыштын жана кабарлоонун күчтөрү менен каражаттарынын, кабар берүү тармактарынын, жалпы пайдаланылуучу байланыш тармактарынын каналдарынын жана байланыштын ведомстволук тармактарынын уюштуруу-техникалык бирикмесин билдирген калкка маалымдоонун жана билдирүүнүн жалпы мамлекеттик комплекстүү системасын (КМБЖМКС) колдонуу менен ишке ашырылат.
 13. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштөө тартиби
 14. Түзүлгөн кырдаалга, болжолдонгон же келип чыккан өзгөчө кырдаалдын көлөмүнө, белгилүү бир аймактын чегинде анын таралуу шарттарына карап, «Жарандык коргонуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштөө тартибинин төмөнкү режиминин бири орнотулушу мүмкүн:

— күндөлүк иш режими;

— жогорулатылган даярдык режими;

— өзгөчө кырдаалдар режими.

Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштешинин түрдүү режиминде ишке ашырылуучу иш-чаралар:

күндөлүк иш режиминде:

— курчап турган жаратылыш чөйрөсүнүн абалына, потенциалдуу-кооптуу объектилердеги жана ага чектешкен аймактардагы абалга байкоо жүргүзүүнү жана контролдоону ишке ашыруу;

— максаттуу жана илимий-техникалык программаларды жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, калктын коопсуздугун жана корголушун камсыздоо, мүмкүн болуучу жоготууларды жана чыгымдарды кыскартуу боюнча, ошондой эле өзгөчө кырдаалдарда өнөр жай объектилеринин жана экономика тармактарынын иштөөсүнүн туруктуулугун жогорулатуу боюнча чараларды пландаштыруу жана аткаруу;

— Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн жана каражаттарын өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге даярдоону өркүндөтүү, калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге жана коргонуу ыкмаларына окутууну уюштуруу;

— өзгөчө кырдаалдарды жоюу үчүн финансылык жана материалдык ресурстардын резервин түзүү жана толтуруу;

— камсыздоонун максаттуу түрлөрүн ишке ашыруу;

жогорулатылган даярдык режиминде:

— Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун звенолорунун жана тутумчаларынын иштөөсүнө түздөн-түз жетекчилик кылууну Жарандык коргонуу боюнча тиешелүү комиссиялардын өздөрүнө алуусу, зарылчылыкка жараша кырсык мүмкүн болуучу райондогу абалдын начарлоо себебин аныктоо, анын кадимкидей абалга келиши боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн ыкчам топторду түзүү;

— нөөмөттүк-диспетчердик кызматты күчөтүү;

— курчап турган чөйрөнүн абалына, потенциалдуу-кооптуу объектилердеги жана ага чектешкен аймактардагы абалга байкоо жүргүзүүнү жана көзөмөлдөөнү күчөтүү, өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу мүмкүнчүлүгүн жана алардын көлөмүн болжолдоо;

— калкты жана курчап турган чөйрөнү коргоо, объектилердин туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү;

— күчтөрдү жана каражаттарды даярдык абалына келтирүү, алардын иш-аракеттеринин планын тактоо жана зарылчылыкка жараша өзгөчө кырдаал болжолдонгон районго аларды жөнөтүү;

өзгөчө кырдаалдар режиминде:

— калкты коргоону уюштуруу;

— өзгөчө кырдаал болгон районго ыкчам топторду жөнөтүү;

— өзгөчө кырдаалды жоюуну уюштуруу;

— өзгөчө кырдаал тилкесинин чек арасын аныктоо;

— экономика тармактарынын жана объектилердин туруктуу иштөөсүн, жабыр тарткан калктын биринчи кезектеги турмуш-тиричилигин камсыздоо боюнча иштерди уюштуруу;

— өзгөчө кырдаал болгон райондогу курчап турган чөйрөнүн абалын, кыйроо болгон объектилердеги жана ага чектешкен аймактардагы жагдайды үзгүлтүксүз көзөмөлдөөнү ишке ашыруу.

Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштөө режимин киргизүү жөнүндөгү чечимди мүмкүн болгон же иш жүзүндө түзүлгөн жагдайга жана болжолдонгон же болгон өзгөчө кырдаалдын көлөмүнө жараша төмөнкүлөр кабыл алат:

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

— жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары;

— жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары;

— уюмдардын жетекчилери.

 1. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштөөсүнүн алкагында төмөнкүлөр ишке ашырылат:

— мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте өзгөчө кырдаалдар жөнүндө маалыматтарды берүү;

— байланыштын бирдиктүү үч орундуу телефондук номерин пайдалануу менен акы албай калктан өзгөчө кырдаалдар, анын ичинде өрт кырсыгынан келип чыккан өзгөчө кырдаалдар жөнүндө маалыматтарды кабыл алуу;

— бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматты (БМНДК) пайдалануу менен өзгөчө кырдаалдар жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу, ведомстволук ыктыярдуу жана башка куткаруучу жана өрт кызматтарын жана өрт өчүрүүгө, кыйроодон-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерге тартылган түзүмдөрдү ыкчам башкаруу.

 1. Жалпы жана жарым-жартылай мобилизациялоонун жарыяланышы менен Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумун согуш мезгилинин шартында иштөөгө которуу ишке ашырылат.

Даярдык даражалары жана Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун согуш мезгилиндеги иштөө тартиби Кыргыз Республикасынын Премьер-министри — Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун башчысынын директивасы менен белгиленет.

 1. Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу тартиби
 2. Өзгөчө кырдаал келип чыккан убакта, анын классификациясына жараша Жарандык коргонуунун тиешелүү деңгээлдеги начальниги өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча жетекчини дайындоо жөнүндө чечим кабыл алат.

Өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу өзүнүн күчтөрүн жана каражаттарын колдонуудан башталат. Эгерде өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу үчүн өзүнүн күчтөрү жана каражаттары жетишпесе Жарандык коргонуунун тиешелүү деңгээлдеги начальниги жогору турган башкаруу органына кайрылат. Өзгөчө кырдаалды жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин же анын орун басарларынын чечими боюнча өзгөчө кырдаалдар жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын дайыма даярдыктагы күчтөрү тартылышат. Өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу үчүн Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун күчтөрү жана каражаттары жетишсиз болгон учурда «Коргонуу жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн айрым аскер бөлүктөрү жана бөлүмчөлөрү пайдаланылышы мүмкүн.

Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга катышып жаткан калкка жана ыктыярдуу куткаруучу түзүмдөргө карата Кыргыз Республикасынын «Кыйроодон куткаруучу кызматтар жана куткаруучулардын статусу жөнүндө» Мыйзамынын жоболору жайылтылат.

 1. Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн даярдоонун жана Кыргыз Республикасынын калкын өзгөчө кырдаалдар шартындагы аракеттерге окутуунун тартиби
 2. Согуш жана тынчтык мезгилиндеги Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды ишке ашырууга Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун башкаруу органдарынын, күчтөрүнүн жана каражаттарынын даярдыгын жогорулатуу боюнча иш-чаралар мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдар тарабынан аларга жүктөлгөн иш-милдеттерге жана ыйгарым укуктарга ылайык алдын ала ишке ашырылат.
 3. Өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчтөрүн даярдоо жана кайра даярдоо, калкты окутуу өзгөчө кырдаалдар жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аркылуу уюштурулат жана ишке ашырылат. Жарандык коргонуунун адистерин даярдоо жана мамлекеттик эмес уюмдардын персоналдарын окутуу өзгөчө кырдаалдар жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аркылуу келишимдик акы төлөө негизинде жүргүзүлөт.
 4. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумун финансылык жана материалдык жактан камсыздоо
 5. Жарандык коргонуунун кечиктирилгис иш-чараларын мамлекеттик каражаттардын эсебинен каржылоо маселелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан чечилет.
 6. Жарандык коргонуунун муктаждыктары үчүн мамлекеттик финансылык жана материалдык резервдер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан түзүлөт жана камсыздалат, ошондой эле аларды пайдалануунун тартибин дагы аныктайт.
 7. Жарандык коргонуунун иш-чараларын, анын ичинен материалдык-техникалык, азык-түлүктүк, медициналык жана коргонуунун жеке каражаттарынын запасын түзүү жана пайдалануу боюнча каржылоо мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдар тарабынан республикалык жана жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын же менчик каражаттардын эсебинен ишке ашырылат.

Print Friendly, PDF & Email